Energiaselvitysten ja -todistusten laadintatyökalu

Tietosuojaseloste

Versio 1 – 3.2.2021

1. Asiakirjan tarkoitus

Tämä on Askel Development Oy:n (myöhemmin esim. palvelun tuottaja, rekisterin pitäjä) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen yleinen, palvelun tuottajan eri palveluissa sovellettava rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 3.2.2021.

2. Rekisterin nimi

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

3. Rekisteristä vastaava henkilö

Ville Sipola

gsm.:+358 50 568 7185
email:ville.sipola@askel.io

Askel Development Oy, 2952606-5 Kirstinkatu 3 C58, 00530 HELSINKI

4. Tietosuojavastaava

Ks. kohta 3.

5. Rekisterin ja sen tietojen käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoitus:

 • yhteydenpito verkkopalvelun käyttäjiin seuraavissa asioissa:
  o rekisterinpitäjän palveluiden markkinointi
  o laskutus
  o palvelun käyttö
 • palveluiden toiminnallisuuden takaaminen
 • muut asiakassuhteisiin ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta palveluntuottajan markkinointimateriaalia. Kieltäytymisellä voi olla vaikutuksia palvelun käyttöoikeuteen kunkin palvelun käyttöehdoista riippuen.
Tietoja voidaan käyttää automatisoituun päätöksentekoon sekä profilointiin. Tietoja voidaan käyttää palvelu- / ja käyttöehtojen toteutumisen valvonnassa palvelun tuottajan eri palveluissa. Rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön. Tietoja voidaan julkaista siltä osin, kuin siitä on sovittu käyttäjän kanssa.

6. Tietojen kerääminen

Rekisterin tiedot kerätään pääasiassa suoraan käyttäjältä erilaisten verkkolomakkeiden avulla. Tietoja kerätään myös käyttäjän tekemistä toimista palvelun tuottajan eri palveluissa.

7. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja rekisteröityneestä henkilöstä ovat:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot:
  o sähköpostiosoite
  o puhelinnumero(t)
  o osoite
  o laskutustiedot
  o tunnukset / profiilit sosiaalisten medioiden palveluissa
 • palvelun käyttöön liittyvät tiedot
  o verkkoyhteyden IP-osoite
  o istuntojen aloitus- ja lopetusaika sekä kesto
  o istuntojen määrä
  o onnistuneiden kirjautumisten tiedot
  o epäonnistuneiden kirjautumisten tiedot
 • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista

Rekisteri sisältää myös rekisteröityneen henkilön itsensä rekisteriin lisäämät tiedot. Näitä tietoja ovat kaikki ne tiedot, joita käyttäjä voi palvelun tuottajan eri palveluissa lisätä esim. verkkolomakkeiden avulla.

Rekisteriin tallennettavia tietoja rekisteröityneen henkilön yhteistyökumppanien / tilaajaorganisaatioiden- tai -yritysten tiedot:

 • organisaation / yrityksen nimi
 • y-tunnus
 • yhteystiedot:
  o sähköpostiosoite
  o puhelinnumero(t)
  o osoite
  o verkkosivuston URL
  o tunnukset / profiilit sosiaalisten medioiden palveluissa


8. Tietojen säilyttäminen

Rekisterin tallennettujen tietojen säilytysaikaa ei ole rajoitettu rekisterinpitäjän toimesta. Rekisterin ja sen tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterin tietoja säilytetään internet-palvelimilla kolmannen osapuolen toimesta rekisterin pitäjän ja kolmannen osapuolen kulloinkin voimassa olevan sopimuksen mukaisesti. Rekisterin pitäjä käyttää tässä tarkoituksessa osapuolena vain sellaisia yrityksiä ja organisaatioita, jotka voivat asiaankuuluvasti taata tietojen säilytykseen käytettävien palvelinten ja laitteistojen fyysisen sekä digitaalisen tietoturvan. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Käyttäjän oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus:

 • tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut tiedot
 • vaatia hänestä rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista
 • vaatia hänestä rekisterissä olevan puutteellisen tiedon täydentämistä
 • vaatia tietojensa anonymisointia.

Mikäli henkilö haluaa toimia em. mukaisesti, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisterinpitäjällä on oikeus laskuttaa em. pyynnöistä aiheutunut työ kulloinkin voimassa olevan laskutustuntihinnaston mukaisesti.

10. Evästeet

Evästeet ovat tekstitiedostoja, joita säilytetään niiden laitteidesi muistissa, joita käytät palvelun tuottajan palveluiden kuluttamiseen. Evästeet sisältävät yleensä standardimuotoista lokitietoa sekä tietoja käyttäjän tekemistä valinnoista verkkosivustolla. Lisätietoja evästeistä saat esim. allaboutcookies.org.
Palvelun tuottaja käyttää seuraavia kategorisia evästeitä palveluissaan:

 • Toiminnalliset — Näiden avulla käyttäjä voidaan identifioida kunkin palvelun käyttäjäksi. Nämä mahdollistavat käyttäjän tekemien palveluiden käyttöön liittyvien valintojen muistamisen (esim. sivustojen kielivalinnat, automaattinen kirjautuminen jne.)

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimestaan.

11. Tietosuoja kolmannen osapuolen sivustoilla ja palveluissa

Palvelun tuottajan eri palveluissa on linkkejä muille sivustoille. Tämä tietosuojaseloste on voimassa vain palvelun tuottajan hallinnoimilla sivustoilla ja palveluissa. Kun siirryt kolmannen osapuolen sivustoille tai palveluihin, tutustu kyseisen sivuston tietoturvaselosteeseen.

12. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Askel Development Oy arvioi tietosuojaselosteen ajantasaisuutta ja paikkansapitävyyttä jatkuvasti osana palveluiden kehitystä ja pidättää oikeuden kaikkiin muutoksiin. Rekisterissä olevia henkilöitä tiedotetaan tietosuojaselosteen muutoksista.